IOKAI Shiatsu Pauline Napjus

Volg mij op facebook

'HET LEVEN IS EEN KWESTIE VAN BALANS'

Mijn naam is Pauline Napjus, ik ben Iokai Shiatsu therapeut in Amsterdam Nieuw Sloten, stadsdeel Nieuw-West.

Ik ben geboren in 1959, heb een partner en 2 zonen. Ik ben geïnteresseerd in de Oosterse filosofie en kijk op het leven, probeer wat ik leer toe te passen in mijn leven, en daarmee ook uit te dragen naar mijn omgeving.

Shiatsu spreekt mij zo aan omdat het een stille, maar zeer directe vorm van communicatie is via aanraking. Lichaam en geest zijn niet los van elkaar te zien. En het lichaam is eerlijk.

 

My name is Pauline Napjus, and I am an Iokai Shiatsu therapist in Amsterdam Nieuw Sloten, in the New West district.

I was born in 1959, have a partner and two sons. I am interested in the Eastern philosophy and approach to life, and try to apply what I learn in my own life, as well as share it with those around me.

I am drawn to Shiatsu because it is a quiet yet very direct form of communication through touch. The body and mind are not separate from each other, and the body is honest.

Visieisie

We leven in een jachtige en veeleisende tijd met 24-uurs economie. We communiceren steeds vaker op afstand; met behulp van nieuwe technologieën. Meer en meer raken we vervreemd van de natuur en onze natuurlijke staat. Rustmomenten moeten bewust worden ingebouwd, anders 'ren je jezelf voorbij'. We zijn te veel 'in ons hoofd' bezig, waardoor de connectie met het lichaam slecht is; we 'voelen' niet meer wanneer het genoeg is, en wat onze echte behoeften zijn.

Je gezondheid is een dynamisch proces; geen statische toestand. Het vermogen je aan te kunnen passen aan veranderende levensomstandigheden, en de hoge eisen van deze maatschappij, is nodig om in balans te blijven. Als dit niet lukt, ontstaat er een tijdelijke onbalans. Dit begint op energetisch niveau, waardoor je je niet optimaal voelt en niet lekker in je vel zit. Misschien heb je vage klachten, of ben je gewoon moe. Als je deze signalen negeert kunnen deze verstoringen zich op den duur verder materialiseren tot ziekte.

In de westerse visie is ziekte iets aantoonbaars, in de oosterse visie begint ziekte al bij de onbalans. Je herstelvermogen bepaalt hoe lang die onbalans voortduurt. Het lichaamsbewustzijn speelt hierbij een grote rol; luister je naar de signalen van je lichaam? Shiatsu kan hierbij zeer ondersteunend en preventief werken!

 

We live in a busy and demanding time with a 24-hour economy. We increasingly communicate remotely, with the help of new technologies. We are becoming more and more detached from nature and our natural state. Moments of rest must be consciously built in, otherwise, we 'run ourselves ragged.' We are too much 'in our heads,' which leads to a poor connection with our bodies; we no longer 'feel' when we've had enough and what our real needs are.

Your health is a dynamic process, not a static state. The ability to adapt to changing life circumstances and the high demands of this society is necessary to remain balanced. If this is not achieved, temporary imbalances occur. This begins at an energetic level, making you feel less than optimal, and not comfortable in your own skin. You may have vague complaints, or just feel tired. If you ignore these signals, these disruptions may eventually materialize even further into disease.

In the Western view, illness is something that can be proven, but in the Eastern view, illness begins with the imbalance. Your ability to recover determines how long that imbalance lasts. Body awareness plays a big role here; are you listening to the signals of your body? Shiatsu can be very supportive and preventative in this regard!

Opleidingpleiding

-Reiki I en II in 1991
-Afgestudeerd aan de 4-jarige beroepsopleiding Iokai Shiatsu in 2004 (Amsterdamse School voor Iokai Shiatsu: www.iokai.nl) onder leiding van Eloise Sewell en onder supervisie van Kazunori Sasaki Sensei (Eredocent en President van de European Academy for Iokai Shiatsu)
-Geassisteerd bij de opleiding van bovengenoemde school
-Jaarlijkse verplichte bijscholing via de V.I.S.
-Diploma Westerse Medische Basiskennis Qing-Bai in 2008
-Adem, stem en boventonen bij Borg Diem Groeneveld in 2010/2011
-Spring Forest Qigong level I in 2012
-Quantum Touch level I en II (2006 en 2013)

-HBO-diploma Medische Basiskennis bij Con Amore 2015

-Seminar Burn-out & Depression door Mike Mandl 2016

-Yuan Gong bij Hanneke Peters 2018-2020

Lid van ...id van ...

Shiatsu Vereniging Nederland SVN (https://www.shiatsuvereniging.nl) registratienummer 2019050; Alumni-vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34342755; aangesloten als registertherapeut bij de RBCZ licentienummer 508068R. Ik voldoe volledig aan de PLATO-eisen. Voor de Wkkgz aangesloten bij de SCAG (geschillencommissie) Bekijk de folder van de SCAG hier. Heb je als cliënt een klacht, dan volg je de procedure via deze klachtenprocedure.

Deze site is onderdeel van www.alternatievehulpverleners.nl